نحوه کسب امتیازباشگاه مشتریان انعکاس

نحوه کسب امتیازباشگاه مشتریان انعکاس

نحوه امتیاز دهی باشگاه مشتریان " فروشگاه انعکاس "


به ازای هر 1.000.000 ریال خرید 1 امتیاز دریافت می نمایید

در انتهاي هر فاكتور، جمع خريد شما مشخص شده است که مجموع امتیاز شما لحاظ میگردد.        
در این حالت تخفیفات اختصاصی بر اساس شرایط و ایّام خصوصی هر مشترک به ایشان تعلق میگیرد.        
                لازم به ذکر است که به کلیه خریدها در تمامی شرایط امتیاز تعلق می گیرد.        

گروه برنزی :

مشترکینی که امتیازات ایشان بین 1-5 امتیاز باشد به عنوان مشتری برنزی محسوب می گردند.

                    از مهمترین مزایا و ویژگی های این گروه می توان به موارد زیر اشاره نمود:
                   5%  تخفیف در فاکتور بعدی
     توجه: مشتریان گروه برنزی که فاصله بین دوخریدشان بیش از2سال  باشد ،دوگروه تنزل می یابند.


  گروه  نقره ای :

مشترکینی که امتیازات ایشان بین10-5  امتیاز باشدبه عنوان مشتری نقره ای محسوب می گردند.

                   از مهمترین مزایا و ویژگی های این گروه می توان به موارد زیر اشاره نمود:

                 10%  تخفیف در فاکتور بعدی

   توجه: مشتریان گروه نقره ای که فاصله بین دوخریدشان بیش از2سال  باشد ،دوگروه تنزل می یابند.


  گروه طلایی:

مشترکینی که امتیازات ایشان بین 15-10 امتیاز باشدبه عنوان مشتری طلایی محسوب می گردند.

                  از مهمترین مزایا و ویژگی های این گروه می توان به موارد زیر اشاره نمود:

                15%  تخفیف در فاکتور بعدی

توجه: مشتریان گروه طلایی که فاصله بین دوخریدشان بیش از2سال  باشد ،دوگروه تنزل می یابند.


  گروه برلیان :

مشترکینی که امتیازات ایشان بیشتراز  15 امتیاز باشدبه عنوان مشتری برلیان محسوب می گردند.

                  از مهمترین مزایا و ویژگی های این گروه می توان به موارد زیر اشاره نمود:

                20%  تخفیف در فاکتور بعدی

توجه: مشتریان گروه برلیان که فاصله بین دوخریدشان بیش از2سال  باشد ،دوگروه تنزل می یابند.

.